Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Aanbieding: iedere vorm van een door Sonic Equipment B.V. gedaan aanbod van Producten
  2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Sonic Equipment B.V. 
  3. Eindgebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon die een product bij een Sonic-verkooppunt voor eigen gebruik heeft aangekocht, zonder de intentie te hebben om het Product door te verkopen of te installeren bij derden.
  4. Garantievoorwaarden: de garantievoorwaarden van Sonic Equipment B.V. die van toepassing zijn op nieuwe Producten die via geautoriseerde Sonicverkooppunten aan Eindgebruikers worden verkocht
  5. Koper: iedere partij waarmee Sonic Equipment B.V. een Overeenkomst sluit dan wel aan Sonic Equipment B.V. een Opdracht verleent. 
  6. Opdracht: de opdracht tot levering van Producten door Sonic Equipment B.V
  7. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Sonic Equipment B.V. en de Koper alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts) handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst.
  8. Partijen: iedere bij de Overeenkomst betrokken partij.
  9. Producten: alle door Sonic Equipment B.V. te leveren goederen, gebruiksrechten en overige vermogensrechten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst. 
  10. Sonic-garantie: de garantie zoals bedoeld in deze Garantievoorwaarden ten behoeve van Eindgebruikers van Producten.
  11. Sonic-verkooppunt: iedere verkooppunt van een (rechts)persoon handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf die door Sonic geautoriseerd is om Producten te verkopen als wederverkoper van Sonic Equipment B.V. aan Eindgebruikers. 
  12. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sonic Equipment B.V., statutair gevestigd te Purmerend en aldaar kantoorhoudende aan de (1446 WP) Component 114 (KvK-nr. 37113345).

  Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke vorm van communicatie via de post, fax of e-mail.
   

 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten, Opdrachten en leveringen gedaan of aangegaan door Verkoper, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Partij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Aanbiedingen, Overeenkomsten, Opdrachten en leveringen. Wijziging van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden door de Koper zullen slechts van kracht zijn indien Verkoper daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd en gelden slechts voor de betreffende Overeenkomst.

  2. Indien de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden weerspreekt en/of naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt de Overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

  3. Toepasselijkheid van door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden onder welke benaming dan ook wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

  4. Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Verkoper de Koper van de wijziging in kennis heeft gesteld. 

  5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de bevoegde rechter nietig wordt geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.

  6. Indien de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden dan prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
    

 3. Aanbiedingen

  1. De Aanbiedingen van Verkoper vinden steeds schriftelijk plaats en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Mondeling gedane toezeggingen binden Verkoper niet. De Aanbiedingen vervallen indien de Koper ze niet binnen een redelijke termijn aanvaardt. De Aanbiedingen vervallen in ieder geval indien de aanvaarding van de Aanbieding aan een door Verkoper vastgestelde termijn is gebonden en deze is verstreken.

  2. Maten, gewichten, prijslijsten, afbeeldingen, technische gegevens en overige documentatie die in Aanbiedingen, catalogi, circulaires en ander reclamemateriaal van Verkoper worden vermeld zijn vrijblijvend en binden Verkoper niet en daaraan kunnen derhalve door de Koper geen rechten worden ontleend. Alle door Verkoper genoemde prijzen zijn “af” magazijn, exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en inclusief normale verpakkingskosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  3. Verkoper kan nimmer aan een Aanbieding worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan en behoort te begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten of Overeenkomsten.
    

 4. Acceptatie

  1. Na acceptatie van de Aanbieding, zal Verkoper aan de Koper de Opdracht schriftelijk bevestigen.

  2. De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat en voorzover Verkoper deze schriftelijk aanvaardt door ondertekening daarvan.

  3. De Koper is te allen tijde gerechtigd om aan Verkoper wijzigingen van de Opdracht of Overeenkomst te verzoeken. In ieder geval heeft Verkoper het recht om een eventuele meerprijs ten gevolge van de wijziging van de Opdracht of Overeenkomst bij de Koper in rekening te brengen. Verkoper behoudt zich het recht voor om verzochte wijzigingen danwel meer- c.q. minderwerk te weigeren.
    

 5. Bevoegdheid

  1. Uitsluitend degenen die krachtens de statuten van de Verkoper en/of een inschrijving in de daartoe bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd zijn haar te binden, kunnen voor Verkoper Overeenkomsten aangaan. Uitdrukkelijk is vermeld dat vertegenwoordigers en agenten van Verkoper niet de bevoegdheid bezitten tot afsluiting van een voor Verkoper bindende Overeenkomst.
    

 6. Wijzigingen

  1. In het geval, na het sluiten van de Overeenkomst tussen Verkoper en de Koper, sprake is van wijziging van de hoogte van omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen, premies voor de werknemersverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege c.q. na de totstandkoming van een nieuwe CAO, dan wel wijziging van prijzen van grondstoffen en/of materialen, dan wel wijziging van prijzen in verband met een koerswijziging van buitenlandse valuta, is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, te wijzigen, indien en voorzover deze wijzigingen van invloed zijn, dan wel kunnen zijn, op de uitvoering van de Overeenkomst. 

  2. Indien Verkoper van haar hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en de overeengekomen prijs met meer dan 15% (vijftien procent) wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de Koper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, behoudens voorzover de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voorvloeit.
    

 7. Kwaliteit, reclame, klachten

  1. Verkoper spant zich jegens de Koper in om de Producten te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en kwantiteit als nader in de Opdracht c.q. Overeenkomst omschreven.

  2. Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na aflevering, in de mate waarin dit in redelijkheid van Koper kan worden verlangd, te (doen) inspecteren. 

  3. Klachten omtrent gebreken aan Producten, ontbrekende of niet bestelde Producten die bij een inspectie worden geconstateerd dan wel redelijkerwijze geconstateerd hadden kunnen worden, dienen direct doch in ieder geval binnen acht (8) dagen na aflevering, schriftelijk door de Koper aan Verkoper te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

  4. Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in art. 7.3 is de Koper verplicht het eventuele gebruik van de Producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten zorg te dragen en de nodige schadebeperkende maatregelen te nemen. De Koper zal de aanwijzingen van Verkoper stipt opvolgen en alle medewerking verlenen die benodigd is voor onderzoek naar het door de Koper geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten. 

  5. In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.

  6. Indien de Koper hetgeen in dit artikel is bepaald niet, onvolledig of onbehoorlijk is nagekomen, vervalt iedere aanspraak van de Koper terzake.

  7. Alle door de Koper beweerde rechten wegens tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Verkoper dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te worden ingeroepen binnen acht (8) dagen nadat de Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van de Koper terzake vervallen. De rechten van de Koper terzake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

  8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en de eventueel door Verkoper bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.
    

 8. Levering en levertijd

  1. Verkoper draagt zorg voor een deugdelijke en behoorlijke verpakking van de Producten.

  2. De Producten zullen door Verkoper af fabriek geleverd worden, danwel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de Opdracht c.q. Overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.

  3. Wanneer Verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de Koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadbakken enz. terug te zenden naar het door Verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de Koper aan Verkoper schadevergoeding verschuldigd is.

  4. Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 11 en artikel 12 zal de eigendom van en het risico voor de Producten op de Koper overgaan bij aflevering. Met aflevering wordt bedoeld het moment waarop de vrachtbrief/vrachtlijst door de Koper voor akkoord wordt ondertekend.

  5. De Koper is aansprakelijk voor de loswerkzaamheden na aflevering door Verkoper.

  6. Voor in Nederland gedane bestellingen met een factuurwaarde van minder dan € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) exclusief BTW worden de vrachtkosten in rekening gebracht. Bestellingen met een factuurwaarde vanaf € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) exclusief BTW worden franco in Nederland geleverd. Buiten Nederland geschieden leveringen van Producten door Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, EX Works, gebaseerd op de meest recente versie van de International Commercial Terms (Incoterms).

  7. Indien de Koper en Verkoper overeenkomen dat de Producten in tegenstelling tot het in artikel 8.6 verwoorde gebruik onder rembours worden verzonden, geldt dat bij weigering van een rembourszending, van welke weigering een door de vervoerder afgegeven schriftelijke verklaring voldoende bewijs oplevert, Verkoper niet verplicht is de Producten opnieuw aan te bieden, alvorens de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.

  8. Een door Verkoper gehanteerde of vastgestelde levertijd geldt slechts als indicatie en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.

  9. De levertijd is vastgesteld in de veronderstelling van tijdige toelevering aan Verkoper door derden van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken en/of Producten. Indien deze veronderstelling ongegrond blijkt en daardoor vertraging in de levering ontstaat, ook al is zulks het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de levertijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. De levertijd zal ook worden verlengd, indien de Koper na het sluiten van de Overeenkomst de Opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt. 

  10. Overschrijding van de door Verkoper bij benadering vastgestelde levertijd geeft de Koper geen aanspraak op vergoeding van enige schade.

  11. Overschrijding van de door Verkoper bij benadering vastgestelde levertijd geeft de Koper niet het recht zijnerzijds niet behoorlijk en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Verkoper te voldoen. 

  12. Indien de Koper van mening is dat de overschrijding van de door Verkoper bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is de Koper verplicht om Verkoper bij aangetekende brief of deurwaardersexploit alsnog een redelijke levertijd te stellen. Alsdan treden partijen gezamenlijk in overleg terzake de levertijd.
    

 9. Afnameverplichting

  1. De Koper zal binnen de overeengekomen termijn de Producten moeten afnemen. Bij niet-tijdige afneming zal Verkoper de Koper nog een laatste termijn van één (1) week stellen om af te nemen, tenzij Verkoper uit de mededeling van de Koper kan afleiden dat deze weigerachtig zal blijven tot afneming van de Producten.

  2. Blijft de Koper ook na het stellen van de nadere termijn in gebreke de Producten af te nemen, dan heeft Verkoper het recht te harer keuze nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij deze middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de Koper.

  3. De Koper is bij doorverkoop niet bevoegd de Producten te exporteren. De Koper is verplicht bij doorverkoop aan een derde-koper de verplichting op te leggen dat deze de Producten niet zal exporteren en is eveneens verplicht de derde-koper op te leggen het beding als genoemd in dit lid op te nemen in een tussen de derde-koper en diens contractspartij te sluiten overeenkomst.  
    

 10. Opslag

  1. Indien de Producten gereed zijn voor verzending en de Koper om welke redenen dan ook niet in staat is de Producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Verkoper, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek en voor rekening en risico van de Koper de Producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Koper bezorgd zijn. 

  2. De Koper is verplicht aan Verkoper de opslagkosten volgens het bij Verkoper gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de Producten voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

  3. Verkoper is nimmer aansprakelijk jegens de Koper voor eventueel verlies van kwaliteit van de Producten wegens opslag als genoemd in dit artikel.

 

* Deze website gebruikt cookies om je gedrag te volgen en jouw ervaring op de site te verbeteren

* Je kunt altijd cookies verwijderen door naar de geavanceerde instellingen van je browser te gaan
* Klik hier voor onze privacyverklaring
* Click here for our Terms and Conditions